هموطنان عزيز مناطق سيل زده، ضمن ابراز همدردی، #باخبرباشيد: تماس رايگان درون شبكه ای در گابريك و سديج، از توابع جاسك در استان هرمزگان تا پايان جمعه ٢٧ دی ماه، تمديد شد. #کنارتونیم

هموطنان عزيز مناطق سيل زده، ضمن ابراز همدردی، #باخبرباشيد: تماس رايگان درون شبكه ای در گابريك و سديج، از توابع جاسك در استان هرمزگان تا پايان جمعه ٢٧ دی ماه، تمديد شد.
#کنارتونیم