این همون #چارخونه است که می‌شناختین و تو اوقات فراغت باهاش سرگرم می‌شدین. ظاهر و باطنش تغییرات خوبی پیدا کرده و باعث می‌شه از وقت گذروندن باهاش بیشتر لذت ببرین! http://Charkhoneh.com pic.twitter.com/Gg1MtX4EnX

این همون #چارخونه است که می‌شناختین و تو اوقات فراغت باهاش سرگرم می‌شدین. ظاهر و باطنش تغییرات خوبی پیدا کرده و باعث می‌شه از وقت گذروندن باهاش بیشتر لذت ببرین!
http://Charkhoneh.com pic.twitter.com/Gg1MtX4EnX