روزهای سخت وقتی تموم میشن که ما با منتشر کردن لبخند‌هامون، علیه‌شون مقاومت کنیم. #روز‌_نیکوکاری بهترین روز، برای منتشر کردن شادی، محبت و دوستیه. امروز در کنار هم لبخند می‌زنیم.pic.twitter.com/g8ONNF67N2

روزهای سخت وقتی تموم میشن که ما با منتشر کردن لبخند‌هامون، علیه‌شون مقاومت کنیم. #روز‌_نیکوکاری بهترین روز، برای منتشر کردن شادی، محبت و دوستیه. امروز در کنار هم لبخند می‌زنیم. pic.twitter.com/g8ONNF67N2