همیشه برامون مهم بوده که نسبت به قبل پیشرفت کنیم و از ماه و سال های گذشته بهتر باشیم. این درخت و چنتا درخت دیگه، به مناسبت #روزدرختکاری تو حیاط شرکت #ایرانسل کاشته شدن تا الهام بخش رشد و شکوفایی باشن.pic.twitter.com/yZ3EqLKb3H

همیشه برامون مهم بوده که نسبت به قبل پیشرفت کنیم و از ماه و سال های گذشته بهتر باشیم.
این درخت و چنتا درخت دیگه، به مناسبت #روزدرختکاری تو حیاط شرکت #ایرانسل کاشته شدن تا الهام بخش رشد و شکوفایی باشن. pic.twitter.com/yZ3EqLKb3H