با توجه به مسؤولیت اجتماعی وباهدف ترویج آموزش آنلاين، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل #ایرانسل در پیامی از خانم شهیمه صفایی نمین معلم وظیفه‌شناس آستارایی که به #معلم_آنلاین مشهور شده قدردانی کرد.پیام قدردانی وهدیه مودم وبسته نامحدوداينترنت یک ساله همراه و ثابت به ایشان تقدیم شد. ⁦pic.twitter.com/nkvB6xO10P

با توجه به مسؤولیت اجتماعی وباهدف ترویج آموزش آنلاين، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل #ایرانسل در پیامی از خانم شهیمه صفایی نمین معلم وظیفه‌شناس آستارایی که به #معلم_آنلاین مشهور شده قدردانی کرد.پیام قدردانی وهدیه مودم وبسته نامحدوداينترنت یک ساله همراه و ثابت به ایشان تقدیم شد. ⁦ pic.twitter.com/nkvB6xO10P