دائمی کردن سیمکارت کاری پر‌فایده است!چون نیازبه شارژ #سیمکارت ندارین وباخرید یادائمی کردن سیمکارت اعتباری ازطریق #۷۰* ، سی گیگابایت #اینترنت ۱ماهه و ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه رایگان درون شبکه،در ماه اول هدیه می‌گیرین، همینطورنرخ مکالمه تخفیفی، ۳۰ تومانه و تا ۶ ماه اززمان فعالسازی معتبره!pic.twitter.com/vLsW5Ntytw

دائمی کردن سیمکارت کاری پر‌فایده است!چون نیازبه شارژ #سیمکارت ندارین وباخرید یادائمی کردن سیمکارت اعتباری ازطریق #۷۰* ، سی گیگابایت #اینترنت ۱ماهه و ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه رایگان درون شبکه،در ماه اول هدیه می‌گیرین، همینطورنرخ مکالمه تخفیفی، ۳۰ تومانه و تا ۶ ماه اززمان فعالسازی معتبره! pic.twitter.com/vLsW5Ntytw