اگه دلتون می‌خواد تو کار خیر شریک بشین، همین امشب وقتشه! امشب در زمان پخش فوتبال ۱۲۰، عدد ۱ رو به ۲۰۰۰۰۱۲۰ به رایگان ارسال کنین و ما به ازای هر پیامک شما، هزارتومان برای خرید تجهیزات بیماران #کرونا کمک می‌کنیم.pic.twitter.com/ncr1D7E8PK

اگه دلتون می‌خواد تو کار خیر شریک بشین، همین امشب وقتشه!
امشب در زمان پخش فوتبال ۱۲۰، عدد ۱ رو به ۲۰۰۰۰۱۲۰ به رایگان ارسال کنین و ما به ازای هر پیامک شما، هزارتومان برای خرید تجهیزات بیماران #کرونا کمک می‌کنیم. pic.twitter.com/ncr1D7E8PK