برای اين كار به http://shop.irancell.ir  مراجعه و از منو سيمكارت، گزينه سيمكارت اعتباری رايگان برای سيمكارت اولی ها رو انتخاب كنين و بدون هيچ هزينه توسط ماموران پست درب منزل تحويل بگيرين.

برای اين كار به http://shop.irancell.ir مراجعه و از منو سيمكارت، گزينه سيمكارت اعتباری رايگان برای سيمكارت اولی ها رو انتخاب كنين و بدون هيچ هزينه توسط ماموران پست درب منزل تحويل بگيرين.