بعضی چیزها رو نه میشه جا‌به‌جا کرد، نه میشه هویتش رو تغییر داد، خلیج فارس ازهموناست که همیشه فارس می‌مونه. روز ملی خلیج‌فارس گرامی‌ باد!pic.twitter.com/3ZTynbdITL

بعضی چیزها رو نه میشه جا‌به‌جا کرد، نه میشه هویتش رو تغییر داد، خلیج فارس ازهموناست که همیشه فارس می‌مونه. روز ملی خلیج‌فارس گرامی‌ باد! pic.twitter.com/3ZTynbdITL